MLADI

Sudjelovanje u programu Erasmus+

Program Erasmus+ nudi financijsku potporu aktivnostima koje podupiru mobilnost mladih i osoba koje rade s mladima, strateškim partnerstvima među organizacijama te aktivnostima koje doprinose aktivnom sudjelovanju mladih u društvu.  

 

Više informacija o sudjelovanju u programu Erasmus+ potražite ovdje.

Youthpass

Dragi korisnici!

 

Željeli bismo Vas obavijestiti da Youthpass potvrde za sudionike u projektima programa Erasmus+: Mladi na djelu za Ključnu aktivnost 1 (sve podaktivnosti), Ključnu aktivnost 3 (Strukturirani dijalog) te Aktivnosti transnacionalne suradnje (TCA) od sada možete izraditi i na hrvatskom jeziku.

 

Više informacija o Youthpass procesu i potvrdi pročitajte ovdje. 

Aktivnosti transnacionalne suradnje

Aktivnosti transnacionalne suradnje (Transnational Cooperation Activities - TCA) pružaju potporu kvaliteti pripreme i provedbe projekata potencijalnim i postojećim korisnicima programa.

 

Više informacija potražite ovdje.

SALTO Youth

SALTO Youth je resursni centar koji nudi praktične alate za rad s mladima. 

 

Više informacija potražite ovdje.

Strukturirani dijalog

Započele su online konzultacije s mladima u Europi i Hrvatskoj o sadržaju nove Europske strategije za mlade. Pozivamo sve mlade između 13 i 30 godina da odvoje 10 minuta za ispunjavanje upitnika i kažu što im je važno, kako bi političari s EU razine to i osigurali! Podatke će prikupiti i obraditi nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog.

 

 

Kroz strukturirani dijalog tijela javne vlasti, uključujući institucije Europske unije, savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Cilj je osigurati da preporuke i mišljenja mladih ljudi nađu svoje mjesto u nacionalnim i europskim politikama za mlade kako bi se poboljšala kvaliteta njihova života i unaprijedio položaj mladih u određenom području. Do sada su provedena tri 18-mjesečna ciklusa strukturiranog dijaloga na teme zapošljavanja mladih, sudjelovanja mladih u demokratskom životu i društvene uključenosti mladih.

 

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju strukturirani dijalog s mladima počeo se provoditi i kod nas, a za njegovu provedbu zadužena je Nacionalna radna skupina za strukturirani dijalog s mladima. Članovi Nacionalne skupine su predstavnici Ministarstva socijalne politike i mladih, Agencije za mobilnost i programe EU, Zajednice informativnih centara za mlade u Hrvatskoj i Mreže mladih Hrvatske. Trenutno je u tijeku 6. ciklus strukturiranog dijaloga, koji je započeo u srpnju 2017. godine i traje do prosinca 2018. godine, pod predsjedanjem Estonije, Bugarske i Austrije. Tema ovog ciklusa je "Youth in Europe: What's next?", fokus će biti na doprinosu novoj EU strategiji za mlade, a hodogram je prikazan na infografici.

 

 

 

Najvažniji dio strukturiranog dijaloga je provođenje konzultacija u suradnji s mladima. Takve konzultacije služe kao forum za promišljanje o prioritetima, provedbi i vrednovanju europskih i nacionalnih politika za mlade. Osim konzultacija koje se provode putem interneta na ovoj stranici, brojne organizacije mladih organiziraju različite aktivnosti kako bi što veći broj mladih mogao iznijeti svoje mišljenje i preporuke na smislen i zabavan način te kako bi se omogućilo da se glas mladih čuje i da njihove ideje i preporuke budu uvažene.

 

Nacionalna radna skupina pokrenula je internetsku stranicu eupita.eu i Facebook stranicu Tko te pita? EU pita na kojima možete pratiti tijek strukturiranog dijaloga.

 

 

 

Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action (RAY mreža)

RAY mreža skraćeni je naziv za RAY – Research-based Analysis and Monitoring of Erasmus+: Youth in Action, europsku mreža koja okuplja nacionalne agencije mjerodavne za provedbu programa Erasmus+ u području mladih.

 

Više informacija potražite ovdje

Kutak za studente

Kutak za mlade