Dokumentacija za prijavu 2017.

Prijavni obrasci

 

 

 

***KA3 obrazac je nov i ispunjava se samo online (nije više PDF obrazac); za prijavu je potreban EU login pristupnički račun (bivši ECAS), a upute za ispunjavanje prijavnog obrasca potražite ovdje

 

Prijave za sve ključne aktivnosti predaju se isključivo elektroničkim putem, a ovdje možete pronaći upute za ispunjavanje KA1 i KA2 prijavnih obrazaca. 

 

Prijavne obrasce za Ključnu aktivnost 1, Ključnu aktivnost 2 i Ključnu aktivnost 3 moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Obvezni privitci uz prijavu: 

 

  • Izjava časti (Declaration of Honour) - sadržana u svakom prijavnom obrascu; potrebno ju je isprintati, popuniti, ovjeriti pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje (s važećim mandatom) te u skeniranom elektroničkom formatu učitati kao privitak prijavnom obrascu.  
  • Vremenski plan projektnih aktivnosti - KA1 | KA2 | KA3 

 

  • Mandatno pismo u potpunosti ispunjeno i potpisano od strane zakonskih zastupnika obje organizacije. Potrebno je ispuniti i zaglavlje mandatnog pisma.

 

Uputu za korištenje ispravnih verzija alata Acrobat Reader za preuzimanje prijavnih obrazaca potražite ovdje. (Stara verzija Acrobat Reader DC 15.8 ne smije se koristiti jer je novi prijavni obrazac onemogućuje!)

 

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ ustanove se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice. 

 

Završetkom registracije ustanovi će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju ustanove i b) ažuriranje podataka ustanove.

 

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a nego se istim koristite za sve buduće prijave.

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form). Obrasce dokumenata možete pronaći u odjeljku Upute i priručnici niže na stranici. Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Za pristup portalu potreban je EU Login račun (prijašnji ECAS - European Commission Authentication System). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

  • EU Login - priručnik za prijavitelje (EN)
  • URF (Portal za sudionike) - priručnik za registraciju  (EN)