Potpora pri prijavi 2018.

Dodatne informacije za prijavitelje u području mladih - 2. rok 26. travnja 2018.

 

 

 • Informacije o stanju proračuna

Proračun za 2018. godinu nalazi se ovdje.

 

Agencija za mobilnost i programe EU za drugi rok 26. travnja 2018. dodjeljuje oko 30% od ukupno raspoloživih sredstava za ključnu aktivnost 1 i 3 te oko 70% od ukupno raspoloživih sredstava za ključnu aktivnost 2.

 

 • Informacije o slobodnim sredstvima za preostala dva prijavna roka u 2018. godini (26. travnja 2018. i 04. listopada 2018.)

Agencija za mobilnost i programe EU na prvom roku za prijavu dodijelila je ukupno 953.026,00 EUR, čime su slobodna sredstva za preostala dva prijavna roka kako slijedi:

 

*Dostupna sredstva za projekte ključne aktivnosti 1 - Razmjene mladi i Mobilnost osoba koje rade s mladima, a koji uključuju partnerske zemlje iznose 210.770,00 EUR.

**Dostupna sredstva za Ključnu aktivnost 1 – Volonterski projekti nemaju ograničenje u proračunu sudjelovanja partnerskih zemalja. 

 

 • Europske snage solidarnosti (ESS)

Volonterske aktivnosti koje pripadaju ESS-u (volonterske aktivnosti s programskim zemljama) produžit će se u sklopu programa Erasmus+ i na drugi rok Poziva za 2018. godinu.

Odabir volontera kroz ESS Portal/PASS i dalje je ključno obilježje koje volonterski projekt svrstava u Europske snage solidarnosti.

 

 • Mandati osoba ovlaštenih za zastupanje

U trenutku prijave projektnog prijedloga Izjavu časti (Declaration of honour) mora potpisati isključivo zakonski zastupnik s važećim mandatom za zastupanje, u protivnom projektni prijedlog neće biti formalno prihvatljiv.

U trenutku ugovoranja odobrene prijave osobe ovlaštene za zastupanje moraju biti u mandatu, u protivnom Agencija za mobilnost i programe EU ima zakonsko pravo ne pristupiti ugovoranju s dotičnim prijaviteljem.

 

 • Izjava časti i vremenski plan projektnih aktivnosti

U trenutku prijave potrebno je priložiti valjanu Izjavu časti koja sadrži sve bitne elemente (potpis zakonskog zastupnika, datum vezan uz rok za koji se prijavljuje projektni prijedlog i mjesto) i vremenski plan projektnih aktivnosti.

 

 • Neformalne skupine mladih

Pri provjeri prihvatljivosti prijavitelja i/ili partnera koji su neformalne skupine mladih, utvrđivat će se njihova sukladnost s odredbama navedenim u Vodiču za program Erasmus+ (minimalan broj članova i njihova dob).

 

 • Aktivnost KA105 – Mobilnost osoba koje rade s mladima

Prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga za aktivnost Mobilnost osoba koje rade s mladima u kriteriju relevantnosti ocjenjivat će se uloga i djelokrug rada organizacije prijavitelja. U tom smislu dodatno će se ocjenjivati kapaciteti prijavitelja, rad s mladima na lokalnoj razini, opis osoba koje rade s mladima i njihova prethodna iskustva relevantna za provedbu projekta kao i povezanost osoba koje rade s mladima s organizacijom.

 

 • Aktivnost KA125 – Volonterski projekti

U trenutku provedbe aktivnosti sve sudjelujuće organizacije moraju imati valjanu akreditaciju za ulogu u projektu koja im je dodijeljena (primanje, slanje, koordiniranje).

Broj dugoročnih volontera u isto vrijeme ne smije biti veći od broja navedenog u akreditaciji.

 

 • Aktivnost KA205 Strateška partnerstva u području mladih

Za projekte strateških partnerstava u području mladih za 2018. godinu kao prioritet od posebnog značaja za nacionalni kontekst odabran je Promoting quality youth work. Odabir prioriteta znači da će projekti koji se bave osnaživanjem osoba i organizacija koje rade s mladima, definiranjem standarda kvalitete, etičkih i profesionalnih standarda i uopće projekti koji će pridonijeti profesionalizaciji rada s mladima biti dodatno bodovani prilikom ocjene kvalitete, konkretno, kriterija relevantnosti. To ne znači da će dostupan proračun biti namijenjen isključivo projektima s uključenim navedenim prioritetom, kao ni to da će projekti koji se njime bave sigurno dobiti financijsku potporu. To, međutim, znači da će kvalitetni projekti koji su usmjereni na navedeni prioritet imati veću šansu da budu odabrani za financiranje.

 

I u 2018. godini praksa će Agencije biti takva da će se na sva tri roka primati prijave za oba tipa strateških partnerstava: i strateških partnerstava za razvoj inovacija i strateških partnerstava za koja podupiru razmjenu dobrih praksi.

 

Podsjećamo na mogućnost aktivnijeg sudjelovanja mladih u strateškim partnerstvima prijavljivanjem Transnacionalnih inicijativa mladih. Obrazac za inicijative nalazi se u obrascu za Strateška partnerstva, a otvara se odabirom glavnog cilja projekta Exchange of Practices, nakon čega se u obrascu pojavljuje nove polje s pitanjem Is your project a Transnational Youth Initiative na koje je potrebno odgovoriti pozitivno. Da bi inicijativa bila valjana, trebaju je osmisliti, postaviti i provesti mladi. 

 

Prihvatljivost mobilnosti, odnosno Aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja, svedena je isključivo na situaciju kad je mobilnost nužna za ostvarivanje postavljenih ciljeva projekta. Ako je aktivnost planirana, potrebno je uz prijavu priložiti i plan rada (u slučaju da ih je više, za svaku od njih) iz kojeg će moći biti vidljiv sadržaj mobilnosti.

 

 • Savjetovanje projektnih prijava

Agencija za mobilnost i programe EU pruža mogućnost savjetovanja projektnih prijedloga organizacijama koje žele prijaviti projekt u okviru programa Erasmus+ u području mladih. 

 

Radi što bolje pripreme projektnih prijedloga pozivamo i podsjećamo sve zainteresirane organizacije i potencijalne prijavitelje da iskoriste mogućnost savjetovanja s programskim djelatnicima prije podnošenja projektnih prijedloga.

 

Savjetovanje za drugi rok (26. travnja 2018.) bit će otvoreno od  3. – 15. travnja 2018.

 

Posebno na savjetovanje pozivamo organizacije koje prijavljuju KA2 projekte, koje do sada nisu prijavljivale E+ projekte u području mladih, kao i one organizacije koje žele prijaviti projekte koji su na prijašnjim rokovima odbijeni radi kvalitete.

 

Savjetovanja se u prvom redu odvijaju putem e-pošte na adresu mladi@mobilnost.hr slanjem radne verzije prijavnog obrasca kojeg možete pronaći ovdje. Možete poslati i djelomično ispunjeni prijavni obrazac s naglaskom na dijelove prijave za koje želite povratne komentare.

 

 • KA1 – obrazac KA105 za projekte Razmjena mladih i Mobilnosti osoba koje rade s mladima; obrazac KA125 za volonterske projekte.

   

 • KA2 - obrazac KA205

  Da biste mogli dobiti konstruktivan savjet, u radnoj verziji prijavnog obrasca potrebno je ispuniti minimalno sljedeće:

  • - odabrati prioritete
  • - opisati analizu potreba
  • - opisati ciljeve projekta
  • - opisati inovativnost projekta
  • - unijeti planirane aktivnosti kojima će se ostvariti ciljevi projekta
  • - ako je planirana izrada intelektualnih rezultata, njihov opis
  • - planirani proračun
  • - opisati kvalitativne indikatore
  • - napisati sažetak

   

 • KA3 - obrazac KA347.

 

Važno!

 

Posebno upozoravamo da u Hrvatskoj djeluju i neformalne skupine mladih čiji su članovi stariji od 30 godina, odnosno čije članovi ne poštuju pravila programa Erasmus+ niti po pitanju dobi članova, niti po pitanju povrata putnih troškova mladim osobama koje u ime neformalne skupine mladih sudjeluju na projektima. Savjetujemo mladima i njihovim roditeljima da se konzultiraju s Agencijom prije dogovaranja projektnih aranžmana s neformalnim skupinama mladih, odnosno da provjere osobe s kojima planiraju surađivati.

 

Tijekom razgovora s korisnicima te sudionicima projekata, uočeno je naplaćivanje kotizacije za sudjelovanje u projektima od strane organizacija sudionica te zakidanje sudionika za putne troškove njihovim djelomičnim ili potpunim neisplaćivanjem.

Ovakav način odnosa prema sudionicima projekata Agencija za mobilnost i programe Europske unije ne podržava jer navedeno nije u duhu programa Erasmus+ koji prije svega potiče sudjelovanje svih sudionika pod jednakim uvjetima i mogućnostima.

Stoga preporučujemo organizacijama da ne ulaze u takva partnerstva odnosno sudionicima da ne sudjeluju u takvim projektima.

Nadalje napominjemo kako pojedinci ili organizacije koje i dalje pristaju na takve uvjete sudjelovanja (bilo naplatom kotizacije za sudjelovanje ili povratom djelomičnih troškova sudionicima) sami snose odgovornost.