AMPEU bira najinovativnije projekte i nagrađuje najbolje učitelje u okviru Europske nagrade za inovativno poučavanje 

Opis i područje primjene Europske nagrade za inovativno poučavanje  

 

U okviru Komunikacije o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025. godine utemeljuje se Europska nagrada za inovativno poučavanje (The European Innovative Teaching Award (EITA)) kako bi se predstavile iznimne nastavne prakse provedene u okviru programa Erasmus+ i priznali rad nastavnika i njihovih škola koji su dali izniman doprinos toj struci. Nagrada bi trebala pridonijeti isticanju vrijednosti europske suradnje u području odgoja i obrazovanja te uspostavi europskog prostora obrazovanja.  

Specifični ciljevi planirane EITA-e su:  

 • proslaviti postignuća nastavnika i škola te učiniti njihov rad vidljivijim, 
 • utvrditi i promicati iznimne prakse poučavanja i učenja, 
 • poticati uzajamno učenje nastavnika i osoblja škole, 
 • isticati vrijednost programa Erasmus+ za europsku suradnju nastavnika.  

 

EITA se dodjeljuje završenim projektima Erasmus+ koje će svake godine odabirati nacionalne agencije koje provode program Erasmus+ (obrazovanje i osposobljavanje) počevši od 2021. godine.  

Budući da se projekti Erasmus+ već temelje na bespovratnim sredstvima, nagrada će imati simboličku vrijednost te se njome neće osigurati dodatna novčana sredstva pobjednicima.  

Kako bi se osigurala visoka kvaliteta i dosljedna provedba EITA-e, kao i transparentnost, uključene nacionalne agencije slijedit će utvrđene smjernice navedene u nastavku.   

 

Kriteriji za odabir i ocjenjivanje  

Geografsko područje primjene i kategorije nagrada   

 

U svakoj zemlji koja provodi program Erasmus+ (trenutačno 33) dodijelit će se četiri nagrade, po jedna za svaku od sljedećih kategorija:  

 • rani i predškolski odgoj i obrazovanje,   
 • osnovnoškolsko obrazovanje,   
 • srednjoškolsko obrazovanje, 
 • i strukovne škole.   

 

Ako nema odgovarajućih projekata u određenoj kategoriji koji bi zadovoljili kriterije za odabir i ocjenjivanje (kvalitete), dotična nacionalna agencija može odlučiti ne dodijeliti nagradu nijednom projektu u toj kategoriji i o tome obavijestiti Komisiju.   

Nacionalne agencije financirat će svoje aktivnosti vezane uz EITA-u (poput organizacije postupka odabira ili komunikacijskih aktivnosti) u okviru operativnog proračuna koji se financira doprinosom EU-a troškovima upravljanja nacionalne agencije.  

Povjerenstva za odabir koja je osnovala svaka nacionalna agencija odabrat će uspješne projekte na temelju sljedećih kriterija.  

 

Kriteriji prihvatljivosti  

 

Nacionalna agencija u svakoj programskoj zemlji odabrat će projekte za EITA-u među završenim decentraliziranim projektima KA1 i KA2 (strateška partnerstva) koje odabere i kojima upravlja dotična agencija. U načelu, svaki projekt KA1 ili KA2 (strateška partnerstva) koji je odabran u okviru programskog razdoblja Erasmus+ (2014.–2020.) i završen (uključujući ocjenu završnog izvješća od minimalno 75 bodova) do 31. prosinca godine koja prethodi odabiru EITA-e trebao bi se razmotriti za EITA-u.   

Nacionalne agencije moći će suziti skup projekata koji će se uzeti u obzir za odabir zbog posebnih razloga, kao što je velik broj ukupno odobrenih projekata koji će se ocjenjivati, potreba za ujednačavanjem nedovoljno zastupljenih sektora, nedostatak specifičnih informacija u opisu projekta.    

Svaka bi nacionalna agencija na svojoj mrežnoj stranici prije početka postupka odabira trebala objaviti kriterije za odabir i ocjenjivanje.   

 

Kriteriji za dodjelu: tematski prioritet i „inovativna obilježja”  

 

Komisija će svake godine definirati tematski prioritet kojim bi se trebali baviti projekti odabrani za EITA-u.  

EITA će se dodjeljivati na temelju sljedećih kriterija. Svaki kriterij može se ocijeniti na ljestvici od 1 (osnovna razina) do 5 (napredna razina):  

 

Tematski prioritet  

Za Europsku nagradu za inovativno poučavanje godišnja tema bit će učenje na daljinu/kombinirano/mješovito učenje kako bi se pokazalo na koji način korištenje prakse učenja i poučavanja na daljinu te srodnih digitalnih alata ili drugih oblika kombiniranog učenja pridonose učinkovitom i uključivom obrazovanju. Ovaj tematski prioritet bit će posebno relevantan u trenutačnom kontekstu pandemije bolesti Covid-19 i povezan s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje.  

Inovativna  

obilježja  

 

 

 

Metodologije 

Na koji su način pristupi poučavanju i učenju koji su razrađeni i provedeni u projektu inovativni?   

 • Multidisciplinarni pristupi  
 • Razvoj ključnih kompetencija (znanje, vještine i stavovi)  
 • Povezivanje formalnog, neformalnog i informalnog učenja  
 • Uključenost, sudjelovanje, suradnja  
 • Inovativno korištenje alata  
 • Aktivna uloga učenika u procesu učenja  

 

Okružja 

Na koji način okružja za učenje u projektu podupiru inovativne pristupe poučavanju i učenju?   

 • Cjelovit pristup školovanju  
 • Međusektorska suradnja  
 • Digitalno/kombinirano učenje   
 • Škole kao pokretači inovacija  

 

Nastavnici 

Na koji način nastavnici/obrazovni djelatnici uključeni u projekt utječu na inovativne procese poučavanja i učenja?   

 • Djelovanje nastavnika kao inovatora  
 • Nastavničke kompetencije  
 • Suradnja nastavnika i suradničko učenje  

 

Učinak 

Kakav je učinak inovativnih procesa poučavanja i učenja koji su razrađeni i provedeni u projektu?  

 • Kvaliteta inovativnih postupaka   
 • Učinak prelijevanja (na ostale učenike, nastavnike, škole, lokalne zajednice)  

 

 

Raspored  

 

Za provedbu inicijative predviđen je sljedeći raspored:  

 

Vrijeme 

Aktivnost 

ožujak-travanj 2021.  

• nacionalne agencije odabiru projekte 

do 30. travnja 2021.  

• prikupljanje odabranih opisa projekata i njihovo slanje Komisiji/Glavnoj upravi za obrazovanje i kulturu 

svibanj-listopad 2021.  

• pripreme: pozivnice i logistika; komunikacijski proizvodi (npr. publikacija, videozapisi); program za dodjelu nagrada, uzastopna i druga popratna događanja  

• redovite komunikacijske aktivnosti   

studeni-prosinac 2021.  

• provedba dodjele nagrada, popratno događanje  

 

Transparentnost postupka odabira  

 

Nacionalne agencije će odabirati i nominirati nagrade. Agencije će organizirati postupak odabira u skladu s unaprijed utvrđenim internim procedurama i ovim smjernicama. Kako bi se osigurala transparentnost postupka, nacionalne agencije objavit će kriterije za odabir i dodjelu te rezultate odabira na svojim mrežnim stranicama. U slučaju bilo kakve pritužbe, nacionalne agencije trebale bi Komisiji dostaviti detaljne informacije tog konkretnog slučaja kako bi opravdale odabir koji je proveden. Datum objave pobjednika EITA-e pravovremeno će se dogovoriti s Komisijom.  

 

Dodjela nagrada  

 

Nakon dovršetka postupka odabira, nacionalne agencije trebaju kontaktirati s koordinatorima odabranih projekata kako bi zatražile njihovu suglasnost da im se dodijeli nagrada. 

datum otvaranja:
datum zatvaranja:
otvoren: Ne
datum objave: 09.04.2021.