Natječaj za zapošljavanje - listopad 2020.

1. Viši informatički referent u Odsjeku za opće, informatičke poslove i poslove javne nabave

 

KLASA: 112-01/20-01/3

URBROJ: 359-17-02/2-20-2

Zagreb, 14. listopada 2020.

 

Na temelju čl. 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 121/17), čl. 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, čl. 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama NN 128/17, 47/18, 123/19, 66/20), Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) raspisuje

 

NATJEČAJ za radna mjesta

 

 

 1. Viši informatički referent u Odsjeku za opće, informatičke poslove i poslove javne nabave, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme na rad u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

 

- viša stručna sprema (VŠS) odgovarajuće struke

- jedna (1) godina radnog staža ili pripravnik

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

 

 • predlaganje poboljšanja informatičkog sustava i procesa;
 • osiguravanje edukacija radnika za rad u informatičkim alatima;
 • briga o nesmetanom radu servera, računala, printera i ostale informatičke opreme;
 • organiziranje pravovremenog servisiranja cjelokupne informatičke opreme,
 • umrežavanje elektroničke opreme;
 • suradnja na održavanju mrežne stranice Agencije;
 • otvaranje elektroničke adrese za potrebe Agencije,
 • postavljanje ograničenja, odnosno ovlaštenja pristupa dokumentima i informatičkim alatima prema uputama nadređene osobe
 • vođenje brige o sigurnosti informacijskog sustava,
 • predlaganje i poduzimanje svih pripremnih radnji za nabavku informatičke opreme,
 • poduzimanje svih pripremnih radnji za uspješno funkcioniranje informatičke mreže,
 • naručivanje materijalnih i tehničkih sredstava potrebnih za redovan rad;
 • vođenje evidencije zaduženja sredstava za rad;
 • davanje usmene i telefonske obavijesti prema nalogu ovlaštene osobe;
 • unošenje podataka u aplikacije za poslovne procese Agencije;
 • obavljanje i drugih poslove prema nalogu ovlaštene osobe.

 

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o prije dostavljenoj dokumentaciji):

 • životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, ( po mogućnosti u verziji Europass formata od 2017. godine nadalje (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/) s tim da Europass format nije uvjet),
 • motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,
 • presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,
 • presliku diplome/potvrde o završenom studiju (strane diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i na kojoj stručnoj spremi;
 • presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

 

Motivacijsko pismo treba sadržavati najmanje 1.500 znakova (1 karticu teksta) u kojem se jasno razlaže motivacija i interes za prijavljeno radno mjesto. 

 

Kao radni staž za određeno radno mjesto priznaje se onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj stručnoj spremi i odgovarajućim poslovima.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i/ili selekcijskog razgovora. Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

 

Kandidati se mogu uputiti i na psihologijsko testiranje.

 

Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja.

 

Na temelju rezultata testiranja i razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno s 22. listopada 2020. g.:

- putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta

  - osobno ili poštom na adresu:

Auris Holt d.o.o. – Antal international Network -  Croatia

Visočička 11

10 000 Zagreb

 

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

 

Ukoliko se prijava vrši osobno ili poštom, u slučaju prijave na više radnih mjesta, motivacijsko pismo podnosi se za svako prijavljeno radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, odnosno, ukoliko je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom predaje/zaprimanja.

 

Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/obrada-osobnih-podataka/.

 

 

RAVNATELJICA

mr.sc. Antonija Gladović

 

 

datum otvaranja: 14.10.2020.
datum zatvaranja: 22.10.2020.
otvoren: Da
datum objave: 14.10.2020.