HOME / Natječaji /
Natječaj za zapošljavanje - lipanj 2020.

Natječaj za zapošljavanje - lipanj 2020.

1. Viši stručni savjetnik u Odjelu za Obzor 2020

2. Viši stručni referent u Odjelu za računovodstvene poslove

3. Stručni suradnik u Odjelu za računovodstvene poslove

4. Viši stručni savjetnik u Odjelu za opće obrazovanje

5. Stručni suradnik u Odjelu za koordinaciju i osiguranje kvalitete programa Erasmus+

6. Viši stručni savjetnik u Odjelu za obrazovanje odraslih

7. Viši stručni savjetnik u Odsjeku za pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala

 

KLASA: 112-01/20-01/1

URBROJ: 359-17/1-20-2

Zagreb, 12. lipnja 2020.

 

Na temelju čl. 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 121/17), čl. 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, čl. 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) raspisuje

 

NATJEČAJ za radna mjesta

 

1. Viši stručni savjetnik u Odjelu za Obzor 2020

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

- četiri (4) godine radnog staža

- izvrsno znanje engleskog jezika

-poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

        - Provođenje stručne obrade najsloženijih poslova iz djelatnosti Odjela prema nalogu voditelja Odjela,

        - sudjelovanje u promociji i ostalim informativnim aktivnostima; distribucija materijala EK;

        - savjetovanje o programima; priprema uputa i priručnika za korisnike; podnošenje izvješća, suradnja s državnim i EU nadzornim tijelima; suradnja s obrazovnim i drugim organizacijama i ustanovama;

        - sudjelovanje u pripremi i organizaciji nacionalnih i međunarodnih susreta i konferencija; briga za planiranje i izvršenje financija projekata te pripremanje i obrađivanje sve financijske dokumentacije, - ostali poslovi po nalogu nadređenih osoba.

 

2. Viši stručni referent u Odjelu za računovodstvene poslove

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- viša stručna sprema odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij odgovarajuće struke

- jedna (1) godina radnog staža ili pripravnik

-aktivno znanje engleskog jezika

-poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- obavljanje poslova financijskog i materijalnog poslovanja Agencije po nalogu nadređenih osoba;

- unošenje podataka u računovodstvene programe, unošenje podataka za knjiženje,

- evidentiranje poslovnih promjena; pripremanje podataka za sve vrste analiza i informacija za usklađivanje financijskih planova;

- obavljanje unošenja u glavnu knjigu; prikupljanje podataka za izvješća o financijskom poslovanju Agencije;

- obavljanje i drugih poslova prema nalogu nadređene osobe.

 

3. Stručni suradnik u Odjelu za računovodstvene poslove

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja

 - jedna (1) godina radnog staža ili pripravnik

-aktivno znanje engleskog jezika

-poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- obavljanje poslova financijskog i materijalnog poslovanja Agencije po nalogu nadređenih osoba;

- unošenje podataka u računovodstvene programe, unošenje podataka za knjiženje, evidentiranje poslovnih promjena; pripremanje podataka za sve vrste analiza i informacija za usklađivanje financijskih planova;

- unošenje u glavnu knjigu; prikupljanje podataka za izvješća o financijskom poslovanju Agencije;

- obavljanje i drugih poslova prema nalogu nadređene osobe.

 

4. Viši stručni savjetnik u Odjelu za opće obrazovanje

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

 

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

- četiri (4) godine radnog staža

-izvrsno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

 

- obavljanje najsloženijih stručnih poslova za potrebe programa i mreža iz područja općeg obrazovanja;

- vršenje obrade predmeta prema metodološkim i drugim uputama voditelja odjela, ravnatelja, ili druge ovlaštene osobe;

- sudjelovanje u izradi programa rada, planiranju aktivnosti i planiranju potrošnje sredstava; savjetodavna ulogu u provođenju potprograma;

- sudjelovanje u pripremi informativnog i promotivnog materijala; u promociji i ostalim informativnim aktivnostima te u savjetovanju i konzultaciji korisnika;

- pripremanje uputa i priručnika za kandidate; pripremanje natječaja za pojedine akcije; prikupljanje prijava za natječaje;

- praćenje provedbe projekata; obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja; podnošenje izvješća; praćenje načina korištenja sredstava;

- priprema ugovora i zahtjeva za isplatu sredstava; suradnja s državnim i EU tijelima, s obrazovnim i drugim organizacijama i udrugama;

- priprema i organizacija nacionalnih i međunarodnih stručnih susreta i konferencija;

- drugi poslovi prema nalogu voditelja odjela, ravnatelja Agencije ili druge ovlaštene osobe.

 

 

5. Stručni suradnik u Odjelu za koordinaciju i osiguranje kvalitete programa Erasmus+

2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

- jedna godina (1) radnog staža ili pripravnik

- aktivno znanje engleskog jezika

- poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

 

- sudjelovanje u pisanju publikacija i analitičkih izvještaja (za potrebe izvještavanja EK i ministarstvima ili interne potrebe Agencije) te u pripremi godišnjih planova Agencije

- sudjelovanje u istraživačko-analitičkim aktivnostima i to na razvoju metodoloških rješenja i izrada istraživačkih instrumenata; razvoju sustava praćenja rezultata programa; razvoju indikatora za praćenje ostvarenosti specifičnih i općih ciljeva programa Erasmus+; prikupljanju, praćenju i analizi podataka u skladu s potrebama Agencije.

- pripremanje odgovora sa statističkim podacima programa Erasmus+ i održavanje baze upita, obrađivanje baze podataka potrebnih za praćenje rezultata programa,

- sudjelovanje na pripremi i provedbi evaluacijskih studija i uključivanju korisnika u evaluacijski proces (osiguranje kvalitete podataka)

- sudjelovanje u provedbi kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih aktivnosti
te koordinacija i pružanje podrške u provedbi aktivnosti vanjskih suradnika (stručnjaka)

- organizacija i koordinacija rada konzultativne radne skupine te horizontalne aktivnosti po uputi nadređenih

- sudjelovanje u radnim skupinama zaduženim za praćenje i evaluaciju provedbe programa Erasmus+

 

6. Viši stručni savjetnik u Odjelu za obrazovanje odraslih

1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

-četiri (4) godine radnog staža

-izvrsno  znanje engleskog jezika

-poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

 

- obavljanje najsloženijih stručnih poslova za potrebe programa i mreža iz područja obrazovanja odraslih;

- vršenje obrade predmeta prema metodološkim i drugim uputama voditelja Odjela, ravnatelja Agencije ili druge ovlaštene osobe;

- sudjelovanje u izradi programa rada, planiranju aktivnosti i planiranju potrošnje sredstava; savjetodavna ulogu u provođenju potprograma;

- sudjelovanje u pripremi informativnog i promotivnog materijala, u promociji i ostalim informativnim aktivnostima kao i savjetovanju i konzultaciji korisnika;

- pripremanje uputa i priručnika za kandidate, pripremanje natječaja za pojedine akcije;

- prikupljanje prijava za natječaje; praćenje provedbe projekata; obavještavanje kandidata o rezultatima natječaja;

- podnošenje izvješća; praćenje načina korištenja sredstava; pripremanje ugovora i zahtjeva za isplatu sredstava;

- suradnja s državnim i EU tijelima, s obrazovnim i drugim organizacijama, pripremanje i organiziranje nacionalnih i međunarodnih stručnih susreta i konferencija;

- drugi poslovi prema nalogu voditelja Odjela, ravnatelja Agencije ili druge ovlaštene osobe.

 

7. Viši stručni savjetnik u Odsjeku za pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

- četiri (4) godine radnog staža

-izvrsno znanje engleskog jezika

-poznavanje rada na računalu

 

 

Opis poslova uključuje:

- koordinacija, obavljanje i osiguravanje izvršenja stručnih i administrativnih poslova Odsjeka prema vlastitoj poslovnoj procjeni i po nalogu nadređenih osoba;

- obavljanje poslova vezanih uz radno pravo prema nalogu nadređenih osoba;

- sudjelovanje u izradi internih dokumenata (pravilnika, statuta, ugovora, sistematizacije i ostalih akata);

- vođenje evidencije o sklopljenim ugovorima, sudjelovanje i pružanje stručne potpore u svim poslovima vezanim uz razvoj ljudskih potencijala;

- sudjelovanje u provođenju natječaja za zapošljavanje; priprema akata vezanih uz interna kadrovska pitanja Agencije; vođenje pouzdane evidencije o zaposlenima i njihovim naknadama, godišnjim odmorima i izbivanjima;

- ostali poslovi po nalogu nadređenih

 

 

Zapošljavanje na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu podrazumijeva zapošljavanje do povratka nenazočnog djelatnika uz mogućnost nastavka rada u nepunom radnom vremenu po povratku nenazočnog djelatnika u slučaju da nenazočni djelatnik odmah po povratku koristi rad s polovicom punog radnog vremena iz Zakona o rodiljnim i roditeljskom potporama.

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

 

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o prije dostavljenoj dokumentaciji):

- životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, u verziji Europass formata od 2017. godine nadalje,

- motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,

- presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,

- presliku diplome/potvrde o završenom studiju (strane diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i na kojoj stručnoj spremi;

- presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

 

Motivacijsko pismo treba sadržavati najmanje 1.500 znakova (1 karticu teksta) u kojem se jasno razlaže motivacija i interes za prijavljeno radno mjesto. 

 

Kao radni staž za određeno radno mjesto priznaje se onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj stručnoj spremi i odgovarajućim poslovima.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i/ili selekcijskog razgovora. Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

 

Kandidati će se uputiti i na psihologijsko testiranje.

 

Kandidati koji su pristupili psihologijskom testiranju Agencije za mobilnost i programe Europske unije unatrag 12 mjeseci računajući od dana raspisivanja ovog natječaja u Narodnim novinama, neće se uputiti na ponovno psihologijsko testiranje već će im se priznati rezultati posljednjeg psihologijskog testiranja.

 

Na temelju rezultata testiranja i razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno s 23. lipnja 2020. g.:

- putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta

  - osobno ili poštom na adresu:

Auris Holt d.o.o. – Antal international Network -  Croatia

Visočička 11

10 000 Zagreb

 

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

 

Ukoliko se prijava vrši osobno ili poštom, u slučaju prijave na više radnih mjesta, motivacijsko pismo podnosi se za svako prijavljeno radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, odnosno, ukoliko je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom predaje/zaprimanja.

 

Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.

 

RAVNATELJICA

 

 

mr.sc. Antonija Gladović

datum otvaranja:
datum zatvaranja: 23.06.2020.
otvoren: Ne
datum objave: 12.06.2020.