Natječaj za zapošljavanje - prosinac 2019.

KLASA: 112-01/19-01/4

URBROJ: 359-17/1-19-2

Zagreb, 4. prosinca 2019.

 

Na temelju čl. 11. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 121/17), čl. 21. Statuta Agencije za mobilnost i programe Europske unije, čl. 4. Pravilnika o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije te odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18), Agencija za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Agencija) raspisuje

 

 

NATJEČAJ za radna mjesta:

 

 

1. viši stručni savjetnik u Odjelu za Obzor 2020, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika, do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

- četiri (4) godine radnog staža

- izvrsno znanje engleskog jezika

-poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

        - Provođenje stručne obrade najsloženijih poslova iz djelatnosti Odjela prema nalogu voditelja Odjela,

        - sudjelovanje u promociji i ostalim informativnim aktivnostima; distribucija materijala EK;

        - savjetovanje o programima; priprema uputa i priručnika za korisnike; podnošenje izvješća, suradnja s državnim i EU nadzornim tijelima; suradnja s obrazovnim i drugim organizacijama i ustanovama;

        - sudjelovanje u pripremi i organizaciji nacionalnih i međunarodnih susreta i konferencija; briga za planiranje i izvršenje financija projekata te pripremanje i obrađivanje sve financijske dokumentacije, - ostali poslovi po nalogu nadređenih osoba.

 

2. stručni suradnik u Odjelu za financijsko praćenje i kontrolu EU projekata, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

- jedna (1) godina radnog staža ili pripravnik

-aktivno znanje engleskog jezika

-poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- Sudjelovanje i pomaganje u računskoj i formalnoj kontroli analize izvješća i dodatne dokumentacije; pomaganje na nadzornim posjetima;

- obavljanje pomoćnih poslova u pripremi financijskih izvješća; sudjelovanje u pripremi dokumenata iz područja rada; sudjelovanje u pripremi dokumentacije za reviziju;

- arhiviranje dokumentacije

- proučavanje nacionalnog i međunarodnog financijskog zakonodavstva

- drugi poslovi prema nalogu nadređene osobe.

 

3. stručni suradnik u Odjelu za financijsko praćenje i kontrolu EU projekata, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od dvije (2) godine

 

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

- jedna (1) godina radnog staža ili pripravnik

-aktivno znanje engleskog jezika

-poznavanje rada na računalu

 

Opis poslova uključuje:

- Sudjelovanje i pomaganje u računskoj i formalnoj kontroli analize izvješća i dodatne dokumentacije; pomaganje na nadzornim posjetima;

- obavljanje pomoćnih poslova u pripremi financijskih izvješća; sudjelovanje u pripremi dokumenata iz područja rada; sudjelovanje u pripremi dokumentacije za reviziju;

- arhiviranje dokumentacije

- proučavanje nacionalnog i međunarodnog financijskog zakonodavstva

- drugi poslovi prema nalogu nadređene osobe

 

4. stručni referent u Odsjeku za pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti:

- srednja stručna sprema (SSS) odgovarajuće struke

-jedna (1) godina radnog staža ili pripravnik

- aktivno znanje engleskog jezika

-poznavanje rada na računalu

 

 

Opis poslova uključuje:

- Obavljanje administrativnih poslova vezanih uz potrebe Agencije i vanjskih suradnika Agencije;

- vođenje evidencije podataka Agencije o vanjskim suradnicima (evaluatori, akreditatori, ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu);

- sudjelovanje u provođenju natječaja za zapošljavanje; vođenje pouzdane evidencije o radnicima i njihovim naknadama, godišnjim odmorima i izbivanjima;

- sudjelovanje u vođenju kadrovskih evidencija radnika, vođenje osobnih očevidnika i dosjea radnika Agencije s pripadnom osobnom dokumentacijom te drugih evidencija iz radnih odnosa;

- zaprimanje telefonskih upita i prosljeđivanje istih, fotokopiranje, zaprimanje, prosljeđivanje i slanje telefaks poruka, obavljanje prijepisa, davanje usmenih i telefonskih obavijesti prema nalogu ovlaštene osobe;

- ugovaranje poslovnih sastanaka prema nalogu ovlaštene osobe;

- pripremanje putnih naloga; davanje usmenih i telefonskih obavijesti prema nalogu nadređene osobe;

- drugi poslovi prema nalogu ovlaštene osobe.

 

 

 

Zapošljavanje na određeno vrijeme kao zamjena za privremeno nenazočnog djelatnika do povratka nenazočnog djelatnika na rad u punom radnom vremenu podrazumijeva zapošljavanje do povratka nenazočnog djelatnika uz mogućnost nastavka rada u nepunom radnom vremenu po povratku nenazočnog djelatnika u slučaju da nenazočni djelatnik odmah po povratku koristi rad s polovicom punog radnog vremena iz Zakona o rodiljnim i roditeljskom potporama.

 

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Ovaj se natječaj pod istim uvjetima odnosi na osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti propisane dokaze i potvrde o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017), uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Dokumenti koje kandidati moraju dostaviti (neovisno o prije dostavljenoj dokumentaciji):

- životopis, na engleskom i hrvatskom jeziku, u verziji Europass formata od 2017 godine nadalje (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hr/cv/),

- motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta,

- presliku osobne iskaznice (obje strane), putovnice ili domovnice,

- presliku diplome/potvrde o završenom studiju (strane diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),

- potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje trajanja staža osiguranja i na kojoj stručnoj spremi;

- presliku uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci od dana objave natječaja, da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

 

Motivacijsko pismo treba sadržavati najmanje 1.500 znakova (1 karticu teksta) u kojem se jasno razlaže motivacija i interes za prijavljeno radno mjesto. 

 

Kao radni staž za određeno radno mjesto priznaje se onaj radni staž evidentiran u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na traženoj stručnoj spremi i odgovarajućim poslovima.

Dokumenti na drugom jeziku osim hrvatskoga moraju biti prevedeni na hrvatski jezik te ovjereni od strane sudskog tumača.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, bit će pozvani u daljnji natječajni postupak koji se sastoji od pisanog testiranja i/ili selekcijskog razgovora. Između dana pozivanja i dana testiranja mora proteći najmanje 5 dana.

 

Kandidati će se uputiti i na psihološko testiranje.

 

Na temelju rezultata testiranja i razgovora ravnatelj donosi odluku o odabiru kandidata ili poništenju natječaja.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se nakon objave u Narodnim novinama zaključno s 13. prosinca 2019. g.:

- putem e-mail adrese: croatia@antal.com (predmet: natječaj, ime, prezime – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta

  - osobno ili poštom na adresu:

Auris Holt d.o.o. – Antal international Network -  Croatia

Visočička 11

10 000 Zagreb

 

s naznakom “Za natječaj za zapošljavanje – radno mjesto br. (redni broj) i naziv radnog mjesta“.

 

Ukoliko se prijava vrši osobno ili poštom, u slučaju prijave na više radnih mjesta, motivacijsko pismo podnosi se za svako prijavljeno radno mjesto uz obveznu naznaku rednog broja i naziva radnog mjesta, a ostala natječajna dokumentacija dostavlja se u jednom primjerku.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane telefaksom, neće se razmatrati. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

Pravovremenom prijavom smatra se ona prijava koja je zaprimljena (putem e-mail adrese za prijavu, osobno ili poštom) prije ili na zadnji dan roka, odnosno, ukoliko je poslana preporučenom poštom, dan predaje pošti smatra se danom predaje/zaprimanja.

 

Više o obradi Vaših osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj na http://mobilnost.hr/hr/sadrzaj/obrada-osobnih-podataka/.

 

 

RAVNATELJICA

 

 

mr.sc. Antonija Gladović

datum otvaranja: 05.12.2019.
datum zatvaranja: 13.12.2019.
otvoren: Ne
datum objave: 05.12.2019.