Informativni webinar: Novi poziv za prijavu projektnih prijedloga - Erasmus+ savezi za inovacije 2021 

Cilj savezâ za inovacije je ojačati inovacijski kapacitet Europe poticanjem inovacija putem suradnje i protoka znanja u visokom obrazovanju, strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (početnom i trajnom) i u širem socioekonomskom okruženju, uključujući istraživanje.  
 
Kakve su nove mogućnosti financiranja i procedura podnošenja prijava zainteresirani prijavitelji će doznati na info-webinaru u utorak 8. lipnja 2021. od 14.00 sati. koji organiziraju Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) zajedno sa službama Komisije (DG EAC i DG EMPL). 

 

Poziv za ovu aktivnost otvoren je u sklopu programa Erasmus + (Call for proposals 2021 – EAC/A01/2021) s rokom za prijavu projektnih prijedloga do 7.rujna 2021. do 17 sati, po briselskom vremenu.

Važno je istaknuti kako se preko saveza za inovacije žele otvoriti mogućnosti  za stjecanje novih vještina u skladu s trendovima na tržištu rada. Što se može postići izradom novih kurikuluma za visoko obrazovanje te strukovno obrazovanje i osposobljavanje, ali i poticanjem novih  inicijativa i poduzetničkog načina razmišljanja u EU-u. Što se tiče promjene profila posla, fokus bi trebao biti na digitalnim i zelenim vještinama. 

 

Ciljevi saveza za inovacije mogu se realizirati prijavom za jedan ili oba sljedeća lota (organizacija može biti uključena u nekoliko prijedloga): 

 

1. lot - Savezi za obrazovanje i poduzeća

Oni su transnacionalni, strukturirani i usmjereni na rezultate, u kojima partneri dijele zajedničke ciljeve i surađuju na poticanju inovacija, novih vještina, inicijativa i poduzetničkog načina razmišljanja. To uključuje suočavanje s društvenim i gospodarskim izazovima kao što su klimatske promjene, promjenjiva demografija, digitalizacija, umjetna inteligencija i brze promjene na tržištu rada putem socijalnih inovacija i otpornosti zajednica te inovacija na tržištu rada.  

 

2. lot - Savezi za sektorsku suradnju u području vještina (provedba „Nacrta“) 

Cilj je saveza za sektorsku suradnju u području vještina stvaranje novih strateških pristupa i suradnje za konkretna rješenja za razvoj vještina. U određenim gospodarskim sektorima ili u područjima u kojima se provodi važna mjera - kratkoročnog ili srednjoročnog dosega -  unutar Programa vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost, pakt za vještine. Glavni je cilj pakta mobilizirati i potaknuti sve relevantne dionike da poduzmu konkretne mjere za usavršavanje i prekvalifikaciju radne snage udruživanjem snaga i sklapanjem partnerstava kako bi se odgovorilo na potrebe tržišta rada, pružila potpora zelenoj i digitalnoj tranziciji te nacionalnim, regionalnim i lokalnim strategijama za vještine i rast.  

 

Više o savezima za inovacije programa Erasmus+ možete pronaći u Vodiču kroz program Erasmus+ na stranici 224. 

 

 

 

datum objave: 14.05.2021.