Udruženja sektorskih vještina

Mogućnosti suradnje s poduzećima

U okviru Ključne aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse, putem aktivnosti Udruženja sektorskih vještina, sustavi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja prilagođavaju se potrebama tržišta rada specifičnima za određene sektore.

 

U Udruženjima sektorskih vještina osmišljavaju se i provode zajednički nastavni planovi i metode na temelju dokaza o potrebama i trendovima u pogledu vještina.

 

Suradnjom s poduzećima obuhvaćat će se sljedeće:

 

- osmišljavanje i provedba nastavnih planova kojima će se zadovoljiti potrebe tržišta rada,

- provedba materija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na način koji odgovara potrebama učenika i sektora, uključujući otvorene obrazovne resurse i prakse te inovativno korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija,

- ciljano usmjeravanje informacija prema kreatorima politika u područjima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, poduzećima i školskim pedagozima.

Tko može sudjelovati

U aktivnosti Udruženja strukovnih vještina sudjelovati mogu:

 

- pružatelji usluga strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

- organizacije koje raspolažu znanjima specifičnima za određeni sektor (uključujući socijalne partnere, udruženja i komore)

- tijela nadlažna za kvalifikacije, certificiranje ili akreditacije.