Dokumentacija za prijavu 2016.

Prijavni obrasci

 

KA2 opće obrazovanje:

 

 

VAŽNO: Ako ste rabili prethodnu verziju prijavnog obrasca KA201 (Form Version 3.07), postoji mogućnost tehničkih poteškoća pri popunjavanju obrasca u slučaju da ste kao odgovor na pitanje "Partnership with Regions" odabrali "Yes". Napominjemo da su obje verzije obrasca (3.07 i 3.09) formalno ispravne za prijavu projekta.

 

 

Prijave na Erasmus+ predaju se elektroničkim putem. 

 

Prijavne obrasce za Ključnu aktivnost 1 i Ključnu aktivnost 2 moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 

Uputu za korištenje ispravnih verzija alata Acrobat Reader za preuzimanje prijavnih obrazaca potražite ovdje. (Stara verzija Acrobat Reader DC 15.8 ne smije se koristiti jer je novi prijavni obrazac onemogućuje!)

Nacionalni iznos pojedinačnih financijskih potpora

Odluku o iznosu pojedinačnih financijskih potpora za prijavitelje iz Republike Hrvatske možete pronaći ovdje.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ ustanove se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice

 

Završetkom registracije ustanovi će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju ustanove i b) ažuriranje podataka ustanove.

 

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a nego se istim koristite za sve buduće prijave.

 

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form). Obrasce dokumenata možete pronaći u odjeljku Upute i priručnici niže na stranici. Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

 

Za pristup portalu potreban je ECAS račun (European Commission Authentication System). Upute za otvaranje ECAS računa nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

  • ECAS - priručnik za prijavitelje (HREN)
  • URF (Portal za sudionike) - priručnik za registraciju  (HREN)
  • URF (Portal za sudionike) - kratki vodič (HR, EN)

Popratni dokumenti

  • Za financijsku potporu namijenjenu putnim troškovima u okviru Erasmus+ programa, putne udaljenosti moraju biti izračunate korištenjem kalkulatora udaljenosti (Distance calculator)

  • Vodič za stručnjake (Guide for experts) za ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije