Obveze korisnika

Vidljivost projekata

Prilikom provedbe projekata financiranih u okviru programa Erasmus+, kao i diseminacije i korištenja rezultata, potrebno je voditi računa o obvezama vezanim uz vidljivost projekata:

 

 • Podatci o sufinanciranju od strane Europske unije te korištenje simbola Europske unije

   

  Prema ugovoru o dodjeli financijske potpore za projekt u okviru programa Erasmus+ korisnici su u svakoj komunikaciji ili publikaciji vezanoj za projekt koju izda korisnik, uključujući one na konferencijama, seminarima ili bilo kakvim promidžbenim materijalima (kao što su brošure, letci, posteri, prezentacije) dužni navesti da je projekt financirala ili sufinancirala Unija te mora imati otisnut simbol Europske unije, službeni logotip te grafički identitet svojstven programu  Erasmus+. Poželjno je to učiniti navođenjem teksta „Sufinancirala Europska unijaˮ uz simbol EU-a na komunikacijskom materijalu, u skladu sa smjernicama koje se odnose na vizualni identitet.

 

 • Grafički identitet i logotip programa Erasmus+

   

  U svakoj publikaciji, na svakom posteru, predmetu i sl. proizvedenom uz potporu programa Erasmus+ korisnici su dužni koristiti službeni logo i grafički identitet programa Erasmus+ u skladu s predlošcima i smjernicama navedenima u predlošcima za preuzimanje

 

 •  Izjava o odricanju od odgovornosti

   

  Izjavom o odricanju od odgovornosti isključuje se odgovornost Agencije za mobilnost i programe Europske unije i Europske komisije za provedbu projekta korisnika odnosno za informacije iznesene u komunikacijskim materijalima. U svakoj komunikaciji ili publikaciji vezanoj za Projekt koju izda korisnik, u bilo kojem obliku i na bilo koji način, treba biti navedeno kako ista odražava samo stav autora te da NA i Komisija nisu odgovorne za korištenje podataka koje ista može sadržavati.

Preuzimanje predložaka

Na poveznici možete preuzeti predloške smjernica, logotipova i navoda.

Korištenje Diseminacijske platforme

Korištenje Diseminacijske platforme za rezultate projekata programa Erasmus+ obavezno je za sve korisnike.