Erasmus+

Opće informacije o programu Erasmus+

logotip 30 godina programa Erasmus

 

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (odgoj i opće obrazovanjevisoko obrazovanjeobrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih sporta.

 

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana, kao i unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

 

Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz generacije 2007. – 2013. - Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima. Prvi se put uvodi i podrška području sporta.

 

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne suradnje za organizacije, među ostalim:

 

- provođenje razdoblja studija u inozemstvu,

- obavljanje stručne prakse,

- stručna usavršavanja i osposobljavanja,

- volontiranja

- razmjene mladih

- rad na međunarodnim projektima usmjerenima na modernizaciju i internacionalizaciju sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

 

Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem svojih ustanova. Uz to, program nudi mogućnosti suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz aktivnosti Združenih diplomskih studija i Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Ciljevi programa Erasmus+

U svim područjima postoje srodni ciljevi: 

 

 • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost.

 

Objedinjavanje aktivnosti koje pripadaju istim područjima kao i veća strateška usmjerenost na ciljeve javnih politika odražavaju se i u strukturi programa Erasmus+.

Struktura programa Erasmus+

Erasmus+ strukturiran je prema sljedećim aktivnostima:

 

 

Popis aktivnosti unutar strukture programa Erasmus+ prema pojedinim ključnim aktivnostima i pojedinim sektorima, kao i informaciju o tome koje od njih su centralizirane (te se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA), a koje decentralizirane (te se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe EU), možete pronaći u popisu aktivnosti u okviru programa Erasmus+ prema sektorima.

 

Detaljne upute o uvjetima i načinima sudjelovanja u programu Erasmus+ možete pronaći u Vodiču kroz program Erasmus+ (engleska verzija vodičahrvatska verzija vodiča).

Centralizirane i decentralizirane aktivnosti programa Erasmus+

Aktivnosti programa Erasmus+ provedbeno mogu biti centralizirane (u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu Europske komisije - EACEA) i decentralizirane (u nadležnosti nacionalnih agencija uspostavljenih u svim programskim državama - državama koje u potpunosti sudjeluju u svim aktivnostima programa Erasmus+).

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije hrvatska je nacionalna agencija za Erasmus+, što podrazumijeva informiranje i savjetovanje, raspisivanje javnih natječaja za dodjelu financijske potpore za aktivnosti mobilnosti i strateških partnerstava, zaprimanje prijava, njihov odabir, ugovaranje i financiranje projekata te nadziranje i praćenje njihove provedbe. 

 

Popis aktivnosti unutar strukture programa Erasmus+, kao i informaciju o tome koje od njih su centralizirane (te se prijavljuju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu), a koje decentralizirane (te se prijavljuju Agenciji za mobilnost i programe EU), možete pronaći u popisu aktivnosti u okviru programa Erasmus+ prema sektorima.

Ciljevi programa Erasmus+

Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije su među njima:

 

 • jača povezanost politika EU-a s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavljivanje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost.

 

Objedinjavanje aktivnosti koje pripadaju istim područjima kao i veća strateška usmjerenost na ciljeve javnih politika odražavaju se i u strukturi programa Erasmus+.

Proračun programa Erasmus+

Proračun je ovoga sedmogodišnjeg programa 14,7 milijardi eura na razini Europe, što je čak 40 posto više u odnosu na prethodne generacije programa.


Proračun programa na razini svih zemalja članica neznatno je rastao tijekom prvih nekoliko godina implementacije programa, a veći rast bilježi od 2017. nadalje. Hrvatska je tako u razdoblju od 2014. do 2018. godine raspolagala proračunom od 91,5 milijuna eura od kojih je ugovoreno oko 98% sredstava. Informacije o proračunu prema natječajnim godinama nalaze se niže.


Natječajna godina – proračun (u eurima)
2014. – 13.318.898,00
2015. – 15.435.742,24
2016. – 15.852.310,59
2017. – 20.695.809,39
2018. – 26.166.358,77

Aktivnosti Jean Monnet programa Erasmus+

Aktivnosti Jean Monnet podržavaju:

 

 • akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije
 • rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, a koje će biti podržane putem mreža i projekata
 • potporu ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja
 • studije i konferencije koje nositeljima javih politika mogu omogućiti nove uvide i konkretne savjete od strane akademske zajednice, a vezano uz tekuća pitanja Unije.

 

Više o aktivnostima programa Jean Monnet

Aktivnosti programa Erasmus+ u području sporta

Aktivnosti u području sporta pružaju potporu:

 

 • Zajedničkim partnerstvima, čiji je cilj promicanje integriteta sporta (anti-doping, borba protiv namještanja utakmica, zaštita maloljetnika), podupiranje inovativnih pristupa provedbi načela EU-a o dobrom upravljanju u sportu, strategija EU-a u području socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti, poticanje sudjelovanja u sportovima i tjelesnoj aktivnosti (podupiranje provedbe Smjernica EU-a o tjelesnoj aktivnosti, volontiranja, zapošljavanja u sportu te obrazovanja i osposobljavanja u sportu) te podupiranje provedbe smjernica EU-a o dvojnim karijerama sportaša;
 • Neprofitnim europskim sportskim događanjima, na kojima su određene organizacije zadužene za pripremu, organizaciju i praćenje određenog događanja. Uključene aktivnosti obuhvaćat će organizaciju aktivnosti osposobljavanja za sportaše i volontere tijekom priprema za događanje, svečanosti otvaranja i zatvaranja, popratne aktivnosti uz sportsko događanje (konferencije, seminare) te provedbu aktivnosti koje slijede nakon toga, kao što su ocjenjivanje ili naknadne aktivnosti;
 • Poboljšanju baze dokaza za izradu politika putem studija; prikupljanja podataka, anketa, mreža; konferencija i seminara kojima se širi dobra praksa iz država sudionica u programu i sportskih organizacija te jačaju mreže na razini EU-a kako bi nacionalni članovi tih mreža imali koristi od sinergija i razmjena s partnerima
 • Dijalogu s relevantnim europskim dionicima, što uglavnom podrazumijeva godišnji Sportski forum EU-a, i potpora događanjima Sportskog predsjedništva koja organiziraju države članice koje u tom trenutku predsjedaju EU-om. Prema potrebi mogu se organizirati i drugi ad-hoc sastanci i seminari važni za osiguranje optimalnog dijaloga sa dionicima u sportu.

 

Više o aktivnostima u području sporta

Sudjelovanje u programu Erasmus+

Programom Erasmus+ obuhvaćeno je pet glavnih područja obrazovanja i osposobljavanja, kao i područje mladih. Više informacija o načinima sudjelovanja u svakom pojedinom području potražite na pripadajućim poveznicima:

 

 

Za više informacija o načinu sudjelovanju u mrežama i inicijativama potražite na pripadajućim poveznicama:

 

eTwinning

Euroguidance

Europass

Europska oznaka jezika

- Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju - ECVET

- Youthpass

Popis financiranih Erasmus+ projekata