Upravno vijeće

Sastav Upravnog vijeća

Upravno vijeće ima prava i odgovornosti utvrđene Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 121/17), Statutom i drugim općim aktima Agencije.

 

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti i obrazovanja, na razdoblje od četiri godine.

 

Rješenjem Vlade Republike Hrvatske 25. ožujka 2021. imenovano je Upravno vijeće Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

 

Članovima Upravnog vijeća imenovani su:

 • Ivan Milanović-Litre, predsjednik Vijeća, predstavnik ministarstva nadležnog za obrazovanje i znanost
 • Dijana Mandić, članica, predstavnica ministarstva nadležnog za obrazovanje i znanost
 • Filip Malinar, član, predstavnik ministarstva nadležnog za financije
 • Valentina Cesar, članica, predstavnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade
 • Manda Japunčić, članica, predstavnica Agencije za mobilnost i programe Europske unije

Ovlasti Upravnog vijeća

Upravno vijeće Agencije:

 

 • donosi Statut Agencije, uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • donosi godišnji program rada i financijski plan te utvrđuje plan razvoja
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te druge opće akte Agencije
 • raspisuje natječaj za ravnatelja Agencije
 • na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješava pomoćnike ravnatelja Agencije
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije

Dokumenti Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

 

73. sjednica Upravnog vijeća održat će se dana 11. lipnja s početkom u 11.00 sati.

Zapisnik - 72. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU
Zapisnik - 71. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 70. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 69. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 68. sjednica Upravnog Vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 67. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 66. elektronička sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 65. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 64. elektronička sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 63. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 62. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 61. elektronička sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 60. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 59. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 58. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 57. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 56. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 55. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 54. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 53. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 52. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 51. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 50. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 49. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 48. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU  

Zapisnik - 47. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU 

Zapisnik - 46. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 45. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 44. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 43. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 42. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 41. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 40. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 39. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 38. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 37. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 36. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 35. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 34. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 33. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 32. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 31. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 30. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU