Euroguidanceovi dvodnevni seminari za pedagoge u osnovnim i srednjim školama

Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Euroguidance centrom Hrvatska, u Zagrebu je održala dva dvodnevna seminara namijenjena psiholozima i pedagozima u osnovnim i srednjim školama sa svrhom uspješnijeg pružanja podrške učenicima u razvoju vještina i radnih navika. Seminari su uključivali predavanja, demonstracije i interaktivne radionice u manjim grupama.

 

Svrha je seminara produbiti znanja psihologa i pedagoga potrebna za pružanje podrške učenicima pri njihovom profesionalnom usmjeravanju, razvoju vještina planiranja karijere te odabiru daljnjeg obrazovanja. U okviru seminara prikazane su metode i tehnike interaktivnog rada s učenicima, učiteljima i roditeljima. Seminari su bili usmjereni na metode poticanja karijerne zrelosti učenika, procjenu individualnih sposobnosti i osobina učenika u svrhu karijernog savjetovanja.

 

Euroguidanceovi dvodnevni seminari za pedagoge u osnovnim i srednjim školama - Slika 1

 

Obrađene su i teme upoznavanja s mogućnostima koje se nude putem Euroguidance centra, priznavanje osobnih i drugih čimbenika koji utječu na učenikov odabir daljnjeg obrazovanja/zapošljavanja, razumijevanje uloge pedagoga u procesu profesionalnog usmjeravanja, uvođenje tema vezanih za odabir obrazovanja/zanimanja i tržište rada u redovnu nastavu, razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja te mnoge druge.

 

Predavanja i radionice na oba seminara održale su prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić i doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Marijana Dodigović i Sanja Ježić iz Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri – Varaždin. Na seminaru za osnovne škole predavači su bili i dr.sc. Iva Šverko i dr.sc. Toni Babarović s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

 

Euroguidanceovi dvodnevni seminari za pedagoge u osnovnim i srednjim školama - Slika 2

 

Euroguidance centar Hrvatska dio je europske mreže centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promiče europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Hrvatskoj i mobilnost u svrhu učenja.

 

Po završetku seminara na kojima je sudjelovalo više od 90 sudionika, polaznicima je uručena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje.

 
datum objave: 20.03.2018.