Dokumentacija za prijavu 2018.

Prijavni obrasci

  • Ključna aktivnost 1 (KA110) – prijave za dobivanje akreditacija za volonterske projekte unutar programa Erasmus+ više nisu moguće. Budući da volontiranje u okviru Europske volonterske službe prelazi u volontiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti akreditacije za volontiranje dodijeljivat će se putem Oznake kvalitete. Informacije vezane za dobivanje Oznake kvalitete (Quality label) pogledajte na stranicama Europskih snaga solidarnosti.

 

 

  • Ključna aktivnost 1 (KA125) – Mobilnost pojedinaca u području mladih (Volunteering Projects) - ovaj obrazac se odnosi samo na volonterske projekte. Ovaj obrazac je nov i ispunjava se samo online (nije više PDF obrazac); NAPOMENA: za rok 04. listopada 2018. volonterski projekti u okviru KA125 otvoreni su isključivo za prijavitelje iz programskih zemalja koje nisu članice EU (članice EFTA-e (Lihtenštajn, Island, Norveška) te zemlje kandidatkinje za ulazak u EU (Turska, Bivša jugoslavenska republika Makedonija). Zemlje članice EU volonterske projekte mogu prijaviti u okviru programa Europske snage solidarnosti.

 

 

  • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika (Dialogue between young people and policy makers) - ovaj obrazac je nov i ispunjava se samo online

 

Upute za ispunjavanje online prijavnih obrazaca potražite ovdje.

Upute koje dodatno pojašnjavaju online proces prijave nalaze se ovdje.

 

Za prijavu i pristup online prijavnim obrascima potreban je EU login pristupnički račun (bivši ECAS), a detaljnije upute nalaze se niže na stranici.

 

Prijavne obrasce moguće je ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku. 

 

Obvezni privitci uz prijavu: 

  • Izjava časti (Declaration of Honour) - sadržana u svakom prijavnom obrascu; potrebno ju je isprintati, popuniti, ovjeriti pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje (s važećim mandatom) te u skeniranom elektroničkom formatu učitati kao privitak prijavnom obrascu.  
  • Vremenski plan projektnih aktivnosti - KA105 (Razmjene mladih; Mobilnost osoba koje rade s mladima - potrebno je odabrati ispravan list unutar obrasca ovisno o aktivnosti koja se prijavljuje), KA125 Volonterski projekti - ovaj obrazac nije obavezan prilog uz prijavu; KA2 KA3  
  • Mandatno pismo u potpunosti ispunjeno i potpisano od strane zakonskih zastupnika obje organizacije. Potrebno je ispuniti sve podatke u uglatim zagradama kao i zaglavlje mandatnog pisma.

Registracija organizacija

Za sudjelovanje u programu Erasmus+ organizacije se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguć je putem sljedeće poveznice

Završetkom registracije organizaciji će se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji ćete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

URF alat omogućuje dvije aktivnosti: a) registraciju organizacije i b) ažuriranje podataka organizacije.

Kad se jednom registrirate pri URF-u i dobijete svoj PIC broj više se ne možete registrirati za dodjelu novog PIC-a već se istim koristite za sve buduće prijave.

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, organizacije su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form). Ako zatraženi iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna organizacija, potrebno je dodati i račun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu.

Za pristup URF portalu potreban je EU Login račun (prijašnji ECAS - European Commission Authentication System). Upute za otvaranje EU Login računa nalaze se u nastavku.

 

VAŽNO: Opisanu registraciju organizacije i unos potrebne dokumentacije moguće je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne čekajući krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguće poteškoće uzrokovane mogućim preopterećenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

  • EU Login - priručnik za prijavitelje (EN)
  • URF (Portal za sudionike) - priručnik za registraciju (EN)