Erasmus+: Suradnja s partnerskim državama

Projekti jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju

Visoka učilišta mogu sudjelovati u zajedničkim projektima jačanja kapaciteta koje pokreće i kojima upravlja konzorcij visokih učilišta iz država sudionica u programu Erasmus+ s jedne strane i visokih učilišta iz određenih dijelova svijeta s druge strane, uključujući:

 

  • zemlje u susjedstvu EU-a
  • Rusiju
  • zemlje zapadnog Balkana
  • Latinsku Ameriku
  • Aziju
  • afričke, karipske i pacifičke države.


Projekti jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju mogu biti:

 

  • zajednički projekti: njima se pomaže visokim učilištima iz partnerskih zemalja da razviju, moderniziraju i prošire nove kurikulume, nastavne metode ili materijale, kao i da ojačaju osiguravanje kvalitete i upravljanje visokim učilištima.
  • strukturni projekti: za razvoj i reformu visokih učilišta i sustava visokog obrazovanja u partnerskim zemljama; za poboljšanje njihove kvalitete i relevantnosti, promicanje regionalne suradnje i poboljšanje konvergencije.

 

U partnerskim zemljama koje graniče s EU-om projekti jačanja kapaciteta moći će uključivati i komponentu mobilnosti namijenjenu studentima i osoblju iz visokih učilišta uključenih u projekt.

 

Ustanove iz svih navedenih regija mogu podnijeti prijedlog projekta jačanja kapaciteta u okviru poziva na dostavu prijedloga za program Erasmus+. U projekte će morati biti uključena najmanje tri sveučilišta iz triju različitih država sudionica u programu i po dva sveučilišta iz uključene partnerske zemlje.

 

Natječajnu dokumentaciju za aktivnosti suradnje s partnerskim zemljama kroz projekte Jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju možete pronaći na mrežnim stranicama Izvršne agencije

Koja je svrha projekata jačanja kapaciteta i tko može sudjelovati

Projektima jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju mogu se poboljšati vještine, modernizirati sustavi i visoka učilišta te stvoriti bolja partnerstva među obrazovnim sustavima u EU-u i diljem svijeta.

 

Mogu se prijaviti visoka učilišta u državama sudionicama u programu i prihvatljivim partnerskim zemljama.

Ostale mogućnosti suradnje s partnerskim zemljama

Ostale mogućnosti suradnje s partnerskim zemljama uključuju:

 

 

- mobilnost studenata između programskih i partnerskih država

- mobilnost osoblja između programskih i partnerskih država

- Erasmus Mundus združene diplomske studije

- aktivnosti Jean Monnet 

- združene doktorske studije i ostale mogućnosti za istraživače.

 

Partnerske države izvan EU također mogu sudjelovati u aktivnostima većinski usmjerenima na ustanove iz programskih država, pod uvjetom da u projekt donose specifičnu dodanu vrijednost:

 

- Strateška partnerstva

- Udruživanja znanja.