Strateška partnerstva

Što uključuju aktivnosti Strateških partnerstava

Strateška partnerstva omogućuju suradnju organizacijama aktivnima u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih, kao i poduzećima, tijelima javne vlasti i udruženjima civilnog društva radi:

- razvoja, prijenosa i/ili razvoja inovativnih praksi

- provedbe zajedničkih inicijativa koje promiču suradnju i razmjenu iskustva na EU razini.

 

Neke od mogućih aktivnosti jesu:

- jačanje suradnje i umrežavanje organizacija; razvoj, testiranje i/ili provedba inovativne prakse

- priznavanje i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih preko formalnoga, neformalnoga i informalnog učenja

- suradnja između regionalnih tijela u cilju promicanja razvoja obrazovanja i integracije u lokalni i regionalni razvoj; podrška učenicima s invaliditetom/posebnim potrebama i olakšavanje njihova ulaska na tržište rada

- borba protiv segregacije i diskriminacije u obrazovanju marginaliziranih skupina; priprema stručnjaka za izazove povezane s jednakošću, različitošću i inkluzijom; integracija izbjeglica, tražitelja azila i migranata, podizanje svjesnosti o izbjegličkoj krizi u Europi

- transnacionalne inicijative kojima se potiču aktivno građanstvo, poduzetništvo i socijalno poduzetništvo

 

 

 

Strateška su partnerstva transnacionalna i uključuju najmanje tri ustanove iz triju različitih država sudionica u programu.

Kakvi se projekti podupiru

U okviru Strateških partnerstava podupiru se projekti kojima se povećavaju kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, kojima se razvijaju novi kurikulumi i inovativni intelektualni rezultati, grade mostovi među različitim sektorima obrazovanja i kojima se potiču intenzivniji oblici suradnje kako bi se postigli ciljevi modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenim obrazovnim sadržajima.

 

 

Tko može sudjelovati

Sudjelovati može bilo koja javna ili privatna organizacija osnovana u zemlji sudionici programa.

 

Organizacije iz drugih zemalja mogu sudjelovati u projektu kao partneri, pod uvjetom da njihovo sudjelovanje bitno doprinosi projektu.

 

Visoka učilišta osnovana u državi sudionici u programu moraju biti nositelji valjane Erasmus povelje u visokom obrazovanju (ECHE). ECHE nije potrebna visokim učilištima iz partnerskih zemalja, ali ona moraju prihvatiti načela povelje ECHE.

Trajanje projekta

Strateško partnerstvo u području visokog obrazovanja traje između 2 i 3 godine.

 

Kako se prijaviti

Na temelju godišnjih Erasmus+ poziva na podnošenje prijedloga, koordinator strateškog partnerstva podnosi prijavu svojoj nacionalnoj agenciji.

Koristan priručnik za prijavitelje strateških partnerstava u području visokog obrazovanja

Uza službenu programsku dokumentaciju prijaviteljima KA2 strateških partnerstava od pomoći može biti i koncizan Vodič za prijavitelje strateških partnerstava u području visokog obrazovanjaDo’s and Don’ts for Applicants